Prelucrare date personale. GDPR

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate pe websiteul villavinea.ro / villavinea.com:

Operatorul va colecta de la participanţi următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • NUME
 • PRENUME
 • SEX
 • E-MAIL
 • TELEFON
 • ADRESA
 1. Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale cumparatorilor / clientilor în mod legal, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, cu următoarele scopuri:
 • pentru organizarea procesului de livrare a produselor comandate: confirmarea destinatiei de livrare, a platilor facute, a continutului comenzii;

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru contactarea pe telefon/email/posta/curier, iar datele vor fi prelucrate în temeiul consimţământului şi/sau al interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizată a Termenilor si conditiilor de operare a websiteului. Refuzul furnizării datelor va avea drept consecință imposibilitatea respectării cerinţelor de desfăşurare şi, implicit, anularea comenzii;

 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Operator, inclusiv in legătură cu măsurarea satisfacţiei de utilizare  a acestor produse si servicii.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în webiste de către Operator vor fi dezvăluite parţial sau integral, Imputerniciţilor din tabelul cu firmele implicate în procesarea comenzii, precum si autorităţilor, în cazurile in care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţie.

De asemenea, parte din datele participanţilor vor fi dezvăluite în cursul campaniei de marketing către furnizorii de servicii digitale de tip platformă, precum Google, Facebook, Mail Chimp, Amazon SES, Instagram. Aceşti furnizori de servicii stochează şi prelucrează datele de tipul adresei de email, număr de telefon, oraş de reşedinţă, sex (colectat din formula de adresare solicitata formular online <<Dl/Dna>>), în servere situate în Uniunea Europeană, însă este posibil ca o parte din serviciile puse la dispoziţia Organizatorului să fie prestate utilizând resurse din afara Uniunii Europene. Datele Clienţilor vor fi prelucrate doar atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor menţionate.

Orice Client care doreşte ca datele colectate în formularul online de contact sau in formularul e-shopului, să fie utilizate strict pentru livrarea produselor comandate şi nu pentru campania de marketing aferentă, are posibilitatea să comunice această decizie către Operator, prin aplicarea opţiunii respective în formularul online la înscrierea comenzii sau, ulterior, prin comunicarea către Operator la adresa de email comenzi@villavinea.ro sau prin poştă, conform detaliilor menţionate mai sus la capitolul Servicii Relatii Clienti.

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanţilor vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va şterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare şi stocare.

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate care şi-au exprimat consimţămantul pentru prelucrarea datelor pentru activităţi de marketing şi comunicări comerciale vor fi stocate până la retragerea consimţământului.

 1. Clientii care au transmis date personale in website villavinea.ro sau villavinea.com, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

a) dreptul la informare – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine informaţii cu privire la identitatea Operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum şi orice alte informaţii suplimentare impuse de legeb) dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Operator

b) dreptul de intervenţie asupra datelor  – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conform legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate dacă o asemenea notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat

c) dreptul de opoziţie – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare

d) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a cere şi de a obţine: a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul sau alte asemenea aspecte b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit a)

e) dreptul de a se adresa justiţiei – potrivit căruia persoana vizată se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere.

f) dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

La cererea oricărei persoane vizate, Operatorul va asigura acesteia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Clientii vor trimite Operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, pe adreele mentionate mai sus la capitolul Servicii Relatii Clienti.

 1. Protecţia datelor cu caracter personal aparţinând copiilor

Persoanlee cu vârsta mai mică de 18 ani nu au voie sa achizitioneze produse de pe site-ul villavinea.ro / villavinea.com. Totuşi, în situaţia în care Operatorul/Imputerniciţii primesc date cu caracter personal aparţinând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat şterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare şi stocare ale Operatorului/ Imputerniciţilor, iar comanda va fi anulata si sumele platite vor fi returnate conform conditiilor de anulare a comenzii descrise mai sus.

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând Clientilor. Operatorul se obligă să impună Imputerniciţilor obligaţii similare (şi oricărui subîmputernicit sau terţ, care procesează date şi pe care Operatorul l-a aprobat).

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin plasarea comenzii, Clienţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator şi/ sau societăţile comerciale implicate în procesarea comenzii.

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul poate modifica conditiile descrise in prezentul capitol referitor la prelucrarea datelor personale numai în cazul în care se descoperă masuri mai eficiente pentru protejarea şi securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate şi fără a afecta drepturile şi libertăţile acestora.

 

inapoi la Termeni si Conditii